Regulamin szczególnych zasad korzystania z klubu fitness point – covid-19

W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 Klub zobowiązany jest do świadczenia usług rekreacyjno-sportowych z uwzględnieniem aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych. W związku z powyższym w klubie wprowadza się czasowo dodatkowy Regulamin który zostały opracowany w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytyczne Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem wdrożenia ww. Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Klubu FITNESS POINT poprzez zminimalizowanie ryzyka zakażenia COVID-19. Wszystkie osoby mające zamiar skorzystać z Klubu jak i przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do zapoznania się i stosowania zasad zawartych w poniższym Regulaminie

REGULAMIN SZCZEGÓLNYCH ZASAD KORZYSTANIA Z KLUBU FITNESS POINT W OKRESIE ZAGROŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu zostały przyjęte w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytyczne Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 2. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Klubu FITNESS POINT [dalej „Klub’] poprzez zminimalizowanie ryzyka zakażenia COVID-19.

 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do zapoznania się i stosowania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

 4. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 Klub zobowiązany jest do świadczenia usług rekreacyjno-sportowych z uwzględnieniem aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych.

 5. W klubie fitness w czasie stanu epidemii nie mogą przebywać klienci, którzy:

a) obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; wówczas powinni udać się do domu i skorzystać ze stosownej pomocy medycznej (zalecana jest. teleporada medycznej);

b) są objęci kwarantanną lub izolacją;

c) mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.

 1. Jeśli u Klienta występują niepokojące objawy choroby, Klient powinien niezwłocznie opuścić Klub i jak najszybciej udać się transportem indywidualnym (własnym transportem Klienta lub transportem sanitarnym) do domu albo do oddziału zakaźnego placówki medycznej.

 2. Jeżeli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z siłowni/klubu fitness (takie jak suchy kaszel, gorączka, problemy z oddychaniem), zostanie on jak najszybciej odsunięty od korzystania z klubu fitness oraz poproszony o udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego.

 3. Dokonywanie płatności jest możliwe w formach stosowanych dotychczas, przy czym rekomendowane są płatności bezgotówkowe.

 4. W okresie regulacji związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 powodujących czasowe zamknięcie Klubu członkostwo w FITNESS POINT zostaje zawieszone, a za okres zawieszenia nie zostają pobierane opłaty. Odwieszenie następuje z chwilą ponownego uprawnienia do korzystania z Klubu. Umowa/karnet automatycznie zostają wydłużone o ilość dni zamknięcia Klubu. Brak woli wydłużenia członkostwa w FITNESS POINT o okres zamknięcia należy złożyć pisemnie na adres mailowy bok.szczecin@fitnesspoint.com.pl / bok.poznan@fitnesspoint.com.pl w terminie do 7 dni od chwili ponownego otwarcia.
 5. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 mogą występować ograniczenia w korzystaniu z Klubu, w formie np. wyłączenia lub ograniczenia pewnych sal, stref lub usług np. poprzez zmniejszenie liczby osób przebywających na danej powierzchni, ilości dostępnych urządzeń i sprzętu, liczby lub czasu trwania poszczególnych zajęć zorganizowanych. Ponadto w okresie tym w każdym Klubie będzie się również odbywać przerwa techniczna na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń. Maksymalna ilość osób przebywających równocześnie w Klubie wynosi 170 (1 osoba na 10 m2 powierzchni całkowitej obiektu).

 6. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Prysznice i toalety na terenie Klubu działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych.Z użytkowania zostają wyłączone suszarki nadmuchowe do rąk.

 7. Przy stanowisku recepcji poza personelem Klubu może znajdować się tylko jedna osoba. Oczekiwanie na obsługę przy recepcji odbywa się z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem wymaganej odległości. W przypadku zbyt dużej liczby osób przebywających w recepcji klubu personel może poprosić część os o oczekiwanie poza terenem klubu.

 8. W Klubie nie ma obowiązku zasłaniania nosa i ust wyłącznie podczas ćwiczeń.

 9. Każdy Klient zobowiązany jest do jak najczęstszego mycia rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Klubie oraz dezynfekowania rąk, w tym w szczególności przed i po skorzystaniu z usług rekreacyjno-sportowych, przed i po treningu oraz przed i po skorzystaniu z toalety.

 10. Każdy Klient zobowiązany jest do zdezynfekowania szafki w szatni zarówno bezpośrednio przed skorzystaniem z szafki, jak i bezpośrednio po zakończeniu korzystania z szafki.

 11. Klient zobowiązany jest do zachowania odległości od innych osób zalecanej aktualnie przez uprawnione do tego organy.

 12. Każdy Klient zobowiązany jest przez cały czas korzystania z usług rekreacyjno-sportowych do posiadania przy sobie i używania własnego ręcznika. Klient może zakupić ręcznik w recepcji Klubu.

 13. Każdy Klient zobowiązany jest do zdezynfekowania każdego urządzenia lub przyrządu do ćwiczeń zarówno bezpośrednio przed skorzystaniem z tego urządzenia lub przyrządu, jak i bezpośrednio po zakończeniu korzystania z niego.

 14. Klub zapewnia środki do dezynfekcji rąk, które są przeznaczone wyłącznie do tego celu. Klub zapewnia również środki do dezynfekcji przeznaczone do dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu. Klient jest zobowiązany do dezynfekowania szafki w szatni, jak również poszczególnych urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu wyłącznie z wykorzystaniem środków do dezynfekcji dostarczonych przez Klub i umieszczonych w miejscach do tego wyznaczonych. Środki do dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu zostały zapewnione przez Klub z uwzględnieniem rodzaju materiałów, z jakich wykonano poszczególne urządzenia, przyrządy i inne wyposażenie Klubu i są odpowiednie do ich dezynfekcji. Zakazane jest dokonywanie dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu z wykorzystaniem własnych środków Klienta lub z wykorzystaniem środków do dezynfekcji rąk. Dokonywanie dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu z wykorzystaniem własnych środków Klienta lub z wykorzystaniem żelu do dezynfekcji rąk może prowadzić do uszkodzenia urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu, za co odpowiedzialność w takim wypadku ponosi Klient.

 15. Zaleca się korzystanie przez Klientów z własnych pomocy podczas ćwiczeń (typu maty). Klient jest zobowiązany sprawować osobistą pieczę nad swoimi rzeczami albo pozostawić je do przechowania w recepcji Klubu (w ramach dostępności miejsca).

 16. Klub informuje, że Klienci z grupy wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60-go roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) powinny rozważyć decyzję o korzystaniu z Klubu w godzinach najmniej popularnych albo korzystaniu z Klubu po ustaniu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.

 17. W wypadku naruszenia przez Klienta zasad korzystania z Klubu wynikających z niniejszego regulaminu, jak również z aktualnych wytycznych i informacjami umieszczonymi każdorazowo w Klubie, a dotyczącymi zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych stref, urządzeń i wyposażenia Klubu oraz innych szczegółowych zasad korzystania z Klubu, personel Klubu jest uprawniony do upomnienia Klienta, a w wypadku niedostosowania się do w/w zasad również do poproszenia o opuszczenie Klubu.

 18. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.

 19. Regulamin niniejszy obowiązuje w czasie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego w Klubach Fitness Point na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Okres jego obowiązywania może zostać przedłużony na określony czas po zakończeniu każdego z tych stanów ze względu na wystąpienie szczególnych okoliczności.

 20. Niniejszy Regulamin należy traktować jako uzupełnienie dotychczas obowiązującego Regulaminu w Klubie. W przypadku kolizji postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Regulaminu należy stosować postanowienie w sposób odpowiedni mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo Klientów i Pracowników Klubu oraz zminimalizowanie ryzyka zakażenia COVID-19.

powrót do aktualności

Dlaczego my?

Fitness point jest marką znaną i cenioną w wielu krajach Europy. Rozpoczynaliśmy na rynku niemieckim. Obecnie działalność firmy została rozszerzona również na Anglię, Hiszpanię, USA i oczywiście Polskę. Wieloletnie doświadczenie czerpane z innych miejsc, wykorzystujemy teraz w dwóch siłowniach: w Poznaniu i Szczecinie. Ciągle się rozwijamy co skutkowało będzie otwarciem nowych klubów w innych miastach w kraju.

Rozbudowana strefa cardio

Rozbudowana
strefa cardio

Rozbudowana strefa siłowa

Rozbudowana
strefa siłowa

Profesjonalna opieka trenera

Profesjonalna
opieka trenera

Analiza składu ciała

Analiza
składu ciała

Darmowa woda pitna

Darmowa
woda pitna

Bezpłatny parking

Bezpłatny
parking

Skontaktuj się z nami

Poznań

ul. Św. Marcina 24
tel. kom.: 728 470 119
recepcja.poznan@fitnesspoint.com.pl

Szczecin

ul. Bohaterów Warszawy 40
tel. kom.: 728 474 979
recepcja.szczecin@fitnesspoint.com.pl