Covid-19

REGULAMIN SZCZEGÓLNYCH ZASAD KORZYSTANIA Z KLUBU FITNESS POINT W OKRESIE ZAGROŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu zostały przyjęte w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytyczne Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Klubu FITNESS POINT [dalej „Klub’] poprzez zminimalizowanie ryzyka zakażenia COVID-19.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do zapoznania się i stosowania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 4. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 Klub zobowiązany jest do świadczenia usług rekreacyjno-sportowych z uwzględnieniem aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych.
 5. W klubie fitness w czasie stanu epidemii nie mogą przebywać klienci, którzy:

a) obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; wówczas powinni udać się do domu i skorzystać ze stosownej pomocy medycznej (zalecana jest. teleporada medycznej);

b) są objęci kwarantanną lub izolacją;

c) mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.

 1. Jeśli u Klienta występują niepokojące objawy choroby, Klient powinien niezwłocznie opuścić Klub i jak najszybciej udać się transportem indywidualnym (własnym transportem Klienta lub transportem sanitarnym) do domu albo do oddziału zakaźnego placówki medycznej.
 2. Jeżeli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z siłowni/klubu fitness (takie jak suchy kaszel, gorączka, problemy z oddychaniem), zostanie on jak najszybciej odsunięty od korzystania z klubu fitness oraz poproszony o udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego.
 3. Dokonywanie płatności jest możliwe w formach stosowanych dotychczas, przy czym rekomendowane są płatności bezgotówkowe.
 4. W okresie regulacji związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 powodujących czasowe zamknięcie Klubu członkostwo w FITNESS POINT zostaje zawieszone, a za okres zawieszenia nie zostają pobierane opłaty. Odwieszenie następuje z chwilą ponownego uprawnienia do korzystania z Klubu. Umowa/karnet automatycznie zostają wydłużone o ilość dni zamknięcia Klubu. Brak woli wydłużenia członkostwa w FITNESS POINT o okres zamknięcia należy złożyć pisemnie na adres mailowy bok.szczecin@fitnesspoint.com.pl / bok.poznan@fitnesspoint.com.pl  lub na adres siedziby w terminie do 7 dni od chwili ponownego otwarcia.
 5. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 mogą występować ograniczenia w korzystaniu z Klubu, w formie np. wyłączenia lub ograniczenia pewnych sal, stref lub usług np. poprzez zmniejszenie liczby osób przebywających na danej powierzchni, ilości dostępnych urządzeń i sprzętu, liczby lub czasu trwania poszczególnych zajęć zorganizowanych. Ponadto w okresie tym w każdym Klubie będzie się również odbywać przerwa techniczna na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń. Maksymalna ilość osób przebywających równocześnie w Klubie wynosi 170 (1 osoba na 10 m2 powierzchni całkowitej obiektu).
 6. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Prysznice i toalety na terenie Klubu działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych.Z użytkowania zostają wyłączone suszarki nadmuchowe do rąk.
 7. Przy stanowisku recepcji poza personelem Klubu może znajdować się tylko jedna osoba. Oczekiwanie na obsługę przy recepcji odbywa się z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem wymaganej odległości. W przypadku zbyt dużej liczby osób przebywających w recepcji klubu personel może poprosić część os o oczekiwanie poza terenem klubu.
 8. W Klubie nie ma obowiązku zasłaniania nosa i ust wyłącznie podczas ćwiczeń.
 9. Każdy Klient zobowiązany jest do jak najczęstszego mycia rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Klubie oraz dezynfekowania rąk, w tym w szczególności przed i po skorzystaniu z usług rekreacyjno-sportowych, przed i po treningu oraz przed i po skorzystaniu z toalety.
 10. Każdy Klient zobowiązany jest do zdezynfekowania szafki w szatni zarówno bezpośrednio przed skorzystaniem z szafki, jak i bezpośrednio po zakończeniu korzystania z szafki.
 11. Klient zobowiązany jest do zachowania odległości od innych osób zalecanej aktualnie przez uprawnione do tego organy.
 12. Każdy Klient zobowiązany jest przez cały czas korzystania z usług rekreacyjno-sportowych do posiadania przy sobie i używania własnego ręcznika. Klient może zakupić ręcznik w recepcji Klubu.
 13. Każdy Klient zobowiązany jest do zdezynfekowania każdego urządzenia lub przyrządu do ćwiczeń zarówno bezpośrednio przed skorzystaniem z tego urządzenia lub przyrządu, jak i bezpośrednio po zakończeniu korzystania z niego.
 14. Klub zapewnia środki do dezynfekcji rąk, które są przeznaczone wyłącznie do tego celu. Klub zapewnia również środki do dezynfekcji przeznaczone do dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu. Klient jest zobowiązany do dezynfekowania szafki w szatni, jak również poszczególnych urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu wyłącznie z wykorzystaniem środków do dezynfekcji dostarczonych przez Klub i umieszczonych w miejscach do tego wyznaczonych. Środki do dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu zostały zapewnione przez Klub z uwzględnieniem rodzaju materiałów, z jakich wykonano poszczególne urządzenia, przyrządy i inne wyposażenie Klubu i są odpowiednie do ich dezynfekcji. Zakazane jest dokonywanie dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu z wykorzystaniem własnych środków Klienta lub z wykorzystaniem środków do dezynfekcji rąk. Dokonywanie dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu z wykorzystaniem własnych środków Klienta lub z wykorzystaniem żelu do dezynfekcji rąk może prowadzić do uszkodzenia urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu, za co odpowiedzialność w takim wypadku ponosi Klient.
 15. Zaleca się korzystanie przez Klientów z własnych pomocy podczas ćwiczeń (typu maty). Klient jest zobowiązany sprawować osobistą pieczę nad swoimi rzeczami albo pozostawić je do przechowania w recepcji Klubu (w ramach dostępności miejsca).
 16. Klub informuje, że Klienci z grupy wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60-go roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) powinny rozważyć decyzję o korzystaniu z Klubu w godzinach najmniej popularnych albo korzystaniu z Klubu po ustaniu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.
 17. W wypadku naruszenia przez Klienta zasad korzystania z Klubu wynikających z niniejszego regulaminu, jak również z aktualnych wytycznych i informacjami umieszczonymi każdorazowo w Klubie, a dotyczącymi zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych stref, urządzeń i wyposażenia Klubu oraz innych szczegółowych zasad korzystania z Klubu, personel Klubu jest uprawniony do upomnienia Klienta, a w wypadku niedostosowania się do w/w zasad również do poproszenia o opuszczenie Klubu.
 18. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.
 19. Regulamin niniejszy obowiązuje w czasie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego w Klubach Fitness Point na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Okres jego obowiązywania może zostać przedłużony na określony czas po zakończeniu każdego z tych stanów ze względu na wystąpienie szczególnych okoliczności.
 20. Niniejszy Regulamin należy traktować jako uzupełnienie dotychczas obowiązującego Regulaminu w Klubie. W przypadku kolizji postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Regulaminu należy stosować postanowienie w sposób odpowiedni mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo Klientów i Pracowników Klubu oraz zminimalizowanie ryzyka zakażenia COVID-19.

Skontaktuj się z nami

Poznań

ul. Św. Marcina 24
tel. kom.: 728 470 119
recepcja.poznan@fitnesspoint.com.pl

Szczecin

ul. Bohaterów Warszawy 40
tel. kom.: 728 474 979
recepcja.szczecin@fitnesspoint.com.pl