RODO

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane
osobowe, jest Fitness Point  sp. z o.o. z siedzibą w (00-503) Jadwisinie ul.
Profesora Tutki 32/2, (dalej: „FITNESS POINT”)
2.Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres
e-mail: dane.osobowe@fitnesspoint.com.pl , adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Fitness Point, Profesora Tutki 32/2, 05-140 Jadwisin
3. Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z zawartą umową na świadczenie usług fitness (członkostwo w
klubie fitness). Podanie przez Członka Klubu danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
Członek Klubu jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych jest
niemożność zawarcia umowy. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celach realizacji Umowy w
czasie jej trwania równoznaczne jest z zerwaniem umowy o Członkostwo z winy Członka Klubu.
4. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez FITNESS POINT?
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie
usług fitness/członkostwo w klubie fitness. Twoje dane zgodnie z umową o członkostwo
wykorzystywane są również do prowadzenia badań statystycznych, marketingu bezpośredniego usług
i produktów własnych administratora danych, kontroli jakości usług administratora danych oraz
ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jak również – za
odrębną zgodą Członka – w celach marketingowych. Podpisując Umowę o członkostwo wyraziłeś/aś
też zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wykorzystanie swojego wizerunku
w profilu klienta w systemie obsługi członkostwa oraz ewentualnie na karcie członkowskiej
5. Jakie masz uprawnienia wobec FITNESS POINT w zakresie przetwarzanych danych?
W związku z przetwarzaniem przez FITNESS POINT Twoich danych przysługują Ci następujące
uprawnienia:
• możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz
dodatkowo na życzenie kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmie
wydanie kopii danych powinieneś wskazać kopię jakich danych chciałbyś otrzymać. FITNESS POINT
może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz uprzedzony. Wysokość
opłaty będzie stanowią równowartość kosztów jej przygotowania;
• możesz zażądać sprostowania Twoich danych (w przypadku gdy zostały błędnie zapisane lub jeśli się
zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby FITNESSPOINT je przetwarzało) lub
ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby FITNESS POINT przetwarzało Twoje dane tylko w
ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych,
a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);
• możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz
samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Na życzenie możemy to zrobić za
Ciebie jeżeli będzie to technicznie możliwe;
• w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez FITNESS POINT odbywa się na podstawie
uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu;
Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych i wynikająca z nich ochrona Twojej prywatności
są dla nas priorytetem i podejmujemy starania aby nie dochodziło do żadnych naruszeń w tym zakresie.
Jeśli uważasz jednak, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o
tym. Zapewniamy, że będziemy reagować na uwagi i sugestie naszych Uczestników. Pamiętaj też, że
przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25
maja 2018 r. nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).
6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
FITNESSPOINT będzie przechowywał Twoje dane przez okres 6 lat od zakończenia trwania Umowy o
członkostwo tj. przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem
umowy o członkostwo oraz w związku z przepisami ustaw podatkowych i rachunkowych – czas
przechowywania dokumentacji.
7. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Skontaktuj się z nami

Poznań

ul. Św. Marcina 24
tel. kom.: 728 470 119
recepcja.poznan@fitnesspoint.com.pl

Szczecin

ul. Bohaterów Warszawy 40
tel. kom.: 728 474 979
recepcja.szczecin@fitnesspoint.com.pl