Regulamin

Regulamin Klubu

Niniejszy Regulamin Klubu Fitness Point (dalej, jako „Klub FP”) określają warunki i zasady korzystania z usług Klubu FP przez ich Członków.


Regulamin stanowi integralną część Umowy o członkostwo (dalej, jako „Umowa”) zawartej pomiędzy osobą korzystającą z Klubu (dalej, jako „Członek”) a Klubem FP.


1. Z usług Klubu FP mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające status Członka Klubu FP oraz osoby nieposiadające takiego statusu, a posiadające aktualną i opłaconą kartę członkowską. Warunki uzyskania, zawieszenia i utraty członkostwa w Klubie FP oraz zasady uiszczania Opłat związanych członkostwem w Klubie FP określone zostały w „Warunkach Członkostwa w Klubie Fitness Point” stanowiących integralną część Umowy o Członkostwo. Warunki korzystania z Klubu FP przez osoby nieposiadające statusu Członka Klubu FP regulują postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Aby zostać korzystać z Klubu FP Członek bądź klient nieposiadający statusu Członka, musi mieć ukończone 18 lat. Osoby małoletnie, które ukończyły 15 rok życia mogą korzystać z Klubu FP wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.
3. Opłata za kartę będącą potwierdzeniem wykupionego członkostwa ustalona jest w „Umowie o członkostwo” podpisanej przez Członka Klubu. Opłaty za karty uprawniające do korzystania z Klubu FP przez klientów nieposiadających statusu Członka FP ustalane są przez Klub i wywieszone w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej Klubu pod adresem www.fitnesspoint.com.pl.
4. Warunkiem otrzymania karty członkowskiej jest wypełnienie stosownej ankiety, zawarcie Umowy o członkostwo oraz wniesienie należnej opłaty określonej w wyżej wymienionej Umowie.
5. Członkowie Klubu FP uiszczają opłaty zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie o członkostwo w terminie do dnia 5-go każdego miesiąca. Klienci nieposiadający statusu Członka Klubu FP wszelkie opłaty uiszczają w dniu wydania karty członkowskiej.
6. Wstęp do Klubu jest możliwy tylko za okazaniem karty członkowskiej. Karta członkowska może być używana tylko przez Członka Klubu FP lub klienta
nieposiadającego statusu Członka Klubu FP. W razie utraty lub zawinionego przez siebie uszkodzenia karty członkowskiej koszt wykonania i wydania
zastępczej karty określają Warunki Członkostwa w Klubie Fitness Point.

7. Karnety/ Członkostwa ulgowe sprzedawane są po okazaniu ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej (do 26 roku życia)
8. W przypadkach zbyt dużej frekwencji na zajęciach grupowych uniemożliwiających korzystanie wszystkich chętnych z zajęć zostaną wprowadzone rezerwacje miejsc.

9. Sala fitness dostępna jest dla Klubowiczów tylko i wyłącznie na potrzeby zajęć zorganizowanych – zgodnie z grafikiem zajęć fitness dostępnym w Klubie oraz na stronie internetowej. Wstęp na salę fitness poza zajęciami zorganizowanymi wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty.
10. Członek Klubu FP oraz każdy Klient nieposiadający statusu członka Klubu FP, zobowiązany jest do przestrzegania godzin funkcjonowania klubu. Godziny otwarcia umieszczone są na stronie internetowej www.fitnesspoint.com.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Klubu. O wszelkich zmianach godzin funkcjonowania obiektu, Klub FP uprzedzi poprzez ogłoszenie tej zmiany w siedzibie Klubu FP oraz na stronie internetowej www.fitnesspoint.com.pl, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi.
11. Klub FP gwarantuje, że zajęcia grupowe będą prowadzone przez instruktorów z odpowiednim doświadczeniem. Aktualny wykaz prowadzących zajęcia przedstawia grafik na tablicy informacyjnej Klubu oraz na stronie internetowej.
12. W uzasadnionych przypadkach (w szczególności niezależnych od Klubu) Klub FP ma prawo do zamykania Klubu, na przykład w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub sprzątania.
13. Członkowie Klubu oraz klienci nieposiadający statusu członka Klubu zobowiązani są do przestrzegania porządku, higieny oraz właściwego zachowania się i wyrażania w sposób niezakłócający innym korzystania z Klubu FP.
14. Palenie tytoniu, spożywanie oraz sprzedaż alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających na terenie Klubu jest surowo zabronione. Członkowie Klubu FP oraz klienci nieposiadający statusu członka Klubu niestosujący się do tego punktu, zostaną wyprowadzeni z terenu klubu, a zachowanie takie stanowi rażące naruszenie Regulaminu Klubu FP i może stanowić podstawę utraty odpowiednio członkostwa (zgodnie z postanowieniami Warunków Członkostwa w Klubie FP) bądź karty członkowskiej przez klientów nieposiadających statusu Członka Klubu FP.
15. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiekolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku złego samopoczucia
mogącego chociażby stwarzać poczucie ograniczenia zwykłych funkcji percepcyjno-ruchowych należy uzgodnić uczestnictwo z prowadzącym zajęcia.
16. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek Klubu lub klient nieposiadający statusu Członka powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń.
17. Członek Klubu oraz klient nieposiadający statusu Członka Klubu nie może korzystać z Klubu, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej
dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby korzystające z Klubu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do braku przeciwwskazań
medycznych do wykonywania przez Członka ćwiczeń fizycznych, Klub może uzależnić zgodę na wstęp do Klubu i/lub zawarcie Umowy członkowskiej
od dostarczenia Klubowi odpowiedniego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań medycznych w odniesieniu do danej osoby i/lub
złożenia odpowiedniego oświadczenia przez taką osobę.
18. Na terenie Klubu FP obowiązuje odzież sportowa i zmienne obuwie sportowe. Mężczyźni nie powinni nosić koszulek podkreślających muskulaturę
(np. koszulek na ramiączkach lub koszulek bez rękawów). Dla mężczyzn obowiązują T-shirty lub koszulki typu polo.
19. Dla celów higienicznych Członek Klubu oraz każdy klient nieposiadający statusu Członka Klubu, zobowiązany jest:

* do używania ręcznika podczas ćwiczeń w pomieszczeniach treningowych. Ręcznik należy umieszczać na częściach stycznych maszyna-ciało, używanego podczas ćwiczeń sprzętu

* odłożenia sprzętu po każdym ćwiczeniu na swoje miejsce i dezynfekcji urządzeń po użyciu płynem dezynfekującym oraz papierem, które znajdują się na sali

* do posiadania własnego środka myjącego pod prysznicem
20. Członkowie Klubu FP oraz klienci nieposiadający statusu Członka Klubu FP, są odpowiedzialni za upewnienie się, że korzystają we właściwy sposób
z urządzeń i / lub wyposażenia Klubu (włączając regulację poziomów lub ustawień). W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwego sposobu używania sprzętu, przed jego użyciem Członek Klubu lub klient nieposiadający statusu Członka Klubu ma obowiązek skonsultować się z jednym
z przedstawicieli Klubu.
21. Na terenie Klubu FP obowiązuje zakaz prowadzenia treningów personalnych przez osoby niezatrudnione i niewspółpracujące w firmie Fitness Point Szczecin SP. ZO.O. / Fitness Point Poznań SP. ZO.O.
22. Po zakończonych ćwiczeniach w pomieszczeniach treningowych Członek Klubu oraz każdy klient nieposiadający statusu Członka Klubu, zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na właściwe miejsce.
23. Zabronione jest rzucanie na terenie Klubu FP talerzami, sztangami, hantlami i wszelkim innym sprzętem.
24. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami obsługi.
25. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia Klubu FP (lustra, elewacje ścienne, plakaty, podłogi) ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody. Takie zachowanie może ponadto stanowić podstawę utraty odpowiednio członkostwa (zgodnie
z postanowieniami Warunków Członkostwa w Klubie FP) bądź karty członkowskiej przez klientów nieposiadających statusu Członka Klubu FP.
26. Niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, zasad obowiązujących w Klubie, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez personel Klubu FP może powodować szkody, za które Klub FP nie będzie ponosić odpowiedzialności. Takie zachowanie może ponadto stanowić podstawę utraty odpowiednio członkostwa (zgodnie z postanowieniami Warunków Członkostwa w Klubie FP) bądź karty członkowskiej przez klientów nieposiadających statusu Członka Klubu FP.
27. Bez zgody kierownictwa Klubu FP zabronione jest wywieszanie plakatów, rozdawanie bądź pozostawianie ulotek na terenie Klubu.
28. Członkowie Klubu i klienci nieposiadający statusu Członka Klubu są uprawnieni do przechowywania rzeczy w specjalnie wyznaczonych szafkach
udostępnionych przez Klub. Rzeczy pozostawione w szafkach w danym dniu będą przechowywane tylko do czasu zamknięcia Klubu w tym dniu. Za rzeczy
pozostawione w szafkach we wskazanym powyżej czasie Klub ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Szafki w Klubie będą opróżniane każdego
dnia po zamknięciu Klubu, a ich zawartość będzie przechowywana przez odpowiedni okres czasu ustalony przez Klub i podany do wiadomości Członków
Klubu przez umieszczenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w danym obiekcie Klubu, na koszt i ryzyko osoby, która taką zawartość pozostawiła
w szafce. Rzeczy pozostawione w obiekcie Klubu i nieodebrane we wskazanym czasie zostaną uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 k.c. i następnie rozdysponowane przez Klub. Klub jest uprawniony do naliczenia opłaty za usunięcie i przechowywanie rzeczy pozostawionych w szafkach. Za mienie pozostawione w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego punktu, Klub FP nie ponosi odpowiedzialności.
29. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu szklanych opakowań.
30. Klub FP zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności niedotyczących Klubu, takich jak zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Regulaminu i usług świadczonych przez Klub FP). O planowanej zmianie Regulaminu Klub FP powiadomi Członka (klienta nieposiadającego statusu Członka Klubu) z wyprzedzeniem, co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem zmian w życie, chyba, że przyczyna wprowadzenia zmian (w szczególności zmiana przepisów prawa) będzie uzasadniała bądź powodowała konieczność szybszego ich wprowadzenia.

Skontaktuj się z nami

Poznań

ul. Św. Marcina 24
tel. kom.: 728 470 119
recepcja.poznan@fitnesspoint.com.pl

Szczecin

ul. Bohaterów Warszawy 40
tel. kom.: 728 474 979
recepcja.szczecin@fitnesspoint.com.pl